Vytvoření souboru

- touch nazev
 

Uložení výpisu do souboru

- sudo prikaz >> soubor
 

3)Změna názvu počítače

- sudo nano /etc/hostname -> změnit na požadovaný název  -> ctrl+X y-uložit

- sudo nano /etc/hosts -> přepiš ubuntu u ip 12.0.1.1 (asi :D)
 

4)Vytvoreni uctu s UHK loginem

- sudo adduser ctvrtne1

- sudo usermod -aG sudo,adm ctvrtne1
 

5)Instalace OpenSSh serveru

- sudo apt-get install openssh-server
 

6)Zakazani password autetifikaci pro protokol SSH

- sudo nano  /etc/ssh/ssh(d)_config -> najdu radek #PasswordAuthentication a smazu # a YES prepisu na NO

- restart
 

7)Generace SSH klice po uzivatele

- ssh-keygen -t rsa -> pouze entery

(tohle už je možná krok 8)

- cd .ssh

- cp id_rsa.pub authorised_keys

- restart
 

8)Zajisteni prihlaseni do SSH

- ssh nazevuzivatele (nefunguje)
 

9)Zjisteni IP adresu DNS serveru

- cat /etc/resolv.conf

10) Nastaveni DNS jako server 8.8.8.8

- přihlásit se na root uživatele

- sudo nano /etc/network/interfaces -> dopíšu na konec dns-nameserver 8.8.8.8 8.8.4.4

- sudo systemctl restart networking.service
 

11) Ověření používaného DNS serveru

- sudo nano /etc/resolv.conf
 

12) Vypsání chyb ze syslogu (záznamy obsahující slovo error)

- cat /var/log/syslog | grep -i error

- možnost vypsání do souboru = první dva kroky
 

13) Zjištění nastavených systémových proměnných uživatele root

- sudo env
 

14) Zjištění crontab uživatele root

- sudo crontab -l

 

15) Nastavení nové dočasné systémové proměnné do systémových proměnných "moje_promenna_tmp" s hodnotou

- export moje_promenna_tmp=hodnota

 

16) Nastavení nové permanentní systémové proměnné do systémových proměnných "moje_promenna_perm" s hodnotou

- nano .bashrc -> dojet na konec stránky a dopsat

- moje_promenna_perm=hodnota
 

17) Vylistování všech běžících procesů a služeb

- ps -aux
 

18) Zastavení nainstalovaného OpenSSH a zajištění, aby se nespouštěl během bootování

- sudo systemctl disable ssh (nefunguje)

 

 

19) Změna hesla uživatele

- sudo passwd jmenoUzivatele

20) Aktualizace systémových balíků

- sudo apt-get update

 

-----------------------------------------------------------------------

 

#!/bin/bash
#Tento skript byl vytvoren v ramci vyuky predmetu OS2. A muze byt dale siren/upravovan za jakymkoliv ucelem v souladu s GNU/GPLv3.
 
 
#Vytvori skupiny utery a streda.
groupadd utery
groupadd streda
 
#Vytvori uzivatele pokus001 a priradi ho do skupiny utery a uzivatele streda ktereho priradi do skupiny streda.
useradd -G utery pokus001
useradd -G streda pokus002
 
#Tato podminka if testuje zda-li ma uzivatel pokus001 vytvorenou svoji domovskou slozku, v pripade ze ano vytvori soubor do ktereho se vypise SHELL, 
ktery #prave ted pouzivame. V pripade neuspechu o tom poda info. POZN.: pokud vytvorime uzivatele pouye pomoci prikazi useradd tak se nevytvori domovska slozka
#uspech v podmince if zajistime jen v pripade pouziti parametru -m   ==>  useradd -m UZIVATEL
 
if [ -d /home/pokus001 ]; then
touch /home/pokus001/info.txt
chown pokus002 /home/pokus001/info.txt
chgrp streda /home/pokus001/info.txt
chmod 740 /home/pokus001/info.txt
 
echo -e "Univerzita HK \n FIM \n IM5 \n Jako vychozi shell pouzivam: '$SHELL'" >> /home/pokus001/info.txt &&
echo Soubor info.txt byl vytvoren a vlastnikem souboru je pokus002, chmod-je 740.
 else
echo Uzivatel pokus002 nema vytvorenu domovskou slozku nemohu proto vytvorit soubor info.txt.
fi
 
 
#Vytvori uzivatele pokus003, ktereho zaradi do skupiny streda.
useradd -G streda pokus003
 
exit 0
 
 
 
--------------------------------------------
 

UŽIVATELÉ A SKUPINY

useradd JMENO vytvoří uživatele
userdel JMENO smaže uživatele
userdel -r JMENO smaže uživatele včetně jeho domovského adresáře a fronty s maily
useradd -m JMENO vytvoří uživatele a vytvoří jeho domovskou složku
useradd -G SKUPINA UZIVATEL vytvoří nového uživatele do již existující skupiny
groupadd JMENO vytvoří skupinu
groupdel JMENO smaže skupinu (uživatelé zůstávají)
passwd JMENO vytvoří/změní heslo u konkrétního uživatele
(usermod –G OS2,fimuhk –a student) přidá uživatele student do skupin OS2 a fimuhk

 

SOUBORY

mkdir NAZEV    vytvoří prázdnou složku
chown UZIVATEL soubor nastaví jako vlastníka souboru "index" konkrétního uživatele
cp ZDROJ CÍL zkopíruje soubor odněkud někam
cp -r ZDROJ CÍL kopírování adresářů
mv ZDROJ CÍL přesun souboru
rm –rf  SOUBOR smaže soubor
chgrp SKUPINA CO(JAKÝ SOUBOR) změní skupinu, která soubor vlastní
chmod PRAVA CO(JAKÝ SOUBOR) PRAVA = trojmístné číslo první číslice udává práva vlastníka, druhá práva  skupiny a třetí pak práva ostatním

0 --- nic
1 --x spustit
2 -w- zapisovat
3 -wx zapisovat+spustit
4 r—číst
5 r-x číst+spustit
6 rw- číst+zapisovat
7 rwx číst+zapisovat+spustit

ls vypíše obsah adresáře
ls -l  Rozšířený výpis (práva, datum, …)

 

PROCESY 

ps výpis procesů systému
ps aux všechny procesy běžící v systém
ps -u UZIVATEL procesy konkrétního uživatele
pmap PID kompletní informace o procesu podle jeho PID
kill PID ukončení procesu podle podle jeho PID
jobs výpis program bežících na pozadí

 

 

KONFIGURACE SÍTĚ

Ifconfig
ping
traceroute
 

/etc/resolv.conf      zde jsou uloženy údaje o DNS
/etc/hosts      lokální dns
netstat  -i – poskytne informace o síťových rozhraních  -nr – vypíše směrovací tabulku  -s – zobrazí
ip addr shpw eth0     zobrazí nastavení eth0
ip addr add [IP ROZHRANI]  [MASKA] [BRODCAST]  eth0 nebo ip addr add x.x.x.5/24 brd + dev eth0    nastaví ip, masku,brodcast
dhclient –r      zastaví dhcp
dhclient     spustí dhcp

 

BALÍČKY

apt-get install NAZEVBALICKU - stáhne požadovaný balíček
apt-get update – aktualizuje všechny balíčky
rpm –e NAZEVBALICKU   odinstalace balíčku

 

KOMPRIMACE

bzip2 SOUBOR - zabalení souboru
bzip2 –d SOUBOR.bz2 -  rozbalení souboru